Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 819111
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: KH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2018
Số hiệu văn bản: 24
Ngày ban hành: 17/4/2018
Lượt xem: 2043
Lượt tải về: 29
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 24 - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên,

thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2018

--------

 

          Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Thuận Châu;

          Thực hiện Kế hoạch số 26 - KH/TĐTN – BTG, ngày 04.4.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh năm 2018.

          Ban Thường vụ Huyện đoàn Thuận Châu triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2018, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích      

          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả        công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành).

          - Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

          2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được triển khai kịp thời, có trọng tâm, thiết thực cả về nội dung và hình thức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà thanh niên quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

          II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

          1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW, ngày 09.12.2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật trẻ em; Luật phòng chống ma túy; Luật an toàn giao thông; Luật hôn nhân và gia đình…; tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và của huyện (đặc biệt là các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Lâm nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017)…       

- Lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các chương trình hành động của Đoàn. Tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2018 gắn với thực hiện các phong trào thi đua hướng đến tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.  

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên đến năm 2020”.

          - Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh, facebook, zalo…); tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.

          2. Xây dựng các mô hình Câu lạc bộ pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên

          - Triển khai rà soát, củng cố và xây dựng các mô hình, câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, tủ sách pháp luật cho đoàn viên thanh niên…

          - Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; có hành vi văn hóa khi tham gia giao thông…

          - Tổ chức các buổi tọa đàm, thi sân khấu hóa về pháp luật; các buổi giao lưu truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức như: diễu hành tuyên truyền, phát tờ rơi, tài liệu…; truyền thông qua các tiểu phẩm, kịch…

          3. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn

          - Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyền truyền viên của Đoàn.

          - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên do tổ chức đoàn các cấp tổ chức.

          4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở

          Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra; lồng ghép trong các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm của Đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Cấp huyện

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2018 tới các cở sở Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn huyện.

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội tuyên truyền thanh niên của Đoàn về pháp luật.

          - Chỉ đạo rà soát, củng cố các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện, tiến hành tổng kết, sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

          2. Các cơ sở Đoàn và đoàn trực thuộc

          - Chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị và tiếp tục triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp, theo địa bàn và từng nhóm đối tượng.

          - Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Ban Thường vụ Huyện đoàn qua Văn phòng cơ quan huyện đoàn trong báo cáo hàng tháng, hàng quý.

          Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                     

- TT tỉnh đoàn;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND; TT UBND huyện;

- Đ/c Vàng A Lả - Bí thư tỉnh đoàn;

- Đ/c Cầm Huyền Trang - Phó Bí thư tỉnh đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn;

- Ban Dân Vận huyện ủy;

- Phòng tư pháp huyện;

- Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu: ĐTN.  

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

  Vũ Quang Huy

 

 

Các tài liệu khác: