Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số lượt xem 762282
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn khối cơ quan, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Số hiệu văn bản: 48 -KH/ĐTN
Ngày ban hành: 29.3.2019
Lượt xem: 2138
Lượt tải về: 63
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 48 -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

     Thuận Châu, ngày 29 tháng 03 năm 2019

                                                                

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn khối cơ quan, nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn khối cơ quan, nhiệm kỳ 2019 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

 - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Đại hội phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng.

- Đại hội phải được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội.

- Đại hội phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội; đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Đại hội phải đảm bảo thực hiện 2 nội dung cơ bản sau:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ tới.

-  Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

2. Các văn kiện Đại hội

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua; Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khoá cũ.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Chương trình Đại hội.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH KHOÁ MỚI 

- Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khoá mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt.

- Ban Chấp hành đoàn do Đại hội bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào TTN; đảm bảo các tiêu chuẩn quy định trong "Quy chế cán bộ đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh", do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08.02.2010 (gọi tắt là Quy chế cán bộ đoàn), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

1. Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn

 Độ tuổi bình quân dưới 30 tuổi.

3. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoá mới

a. Các Chi Đoàn khối cơ quan: (Theo Điều 5, khoản 2, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022).

- Có dưới 9 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có thể có 01 Phó Bí thư. 

- Có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 Uỷ viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

b. Bầu cử: Các Chi đoàn tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ ĐẠI HỘI ĐIỂM

1. Thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp:

- Đại hội Đoàn khối cơ quan: Không quá 01 ngày, bắt đầu từ ngày 02/05/2019, phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2019.

2. Thời gian tổ chức Đại hội điểm:

- Đại hội điểm dự kiến đầu tháng 5/2019.

- Đơn vị tổ chức Đại hội điểm: dự kiến Chi đoàn Trung tâm truyền thông Văn hóa huyện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

1. Đối với Huyện Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội khối cơ quan đảm bảo theo thời gian quy định.

- Chỉ đạo Đại hội điểm và tổ chức rút kinh nghiệm.

2. Đối với các Chi đoàn khối cơ quan.

- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian quy định.

- Chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự xin ý kiến cấp uỷ Đảng cùng cấp, chi bộ và Ban Thường vụ đoàn cấp trên.

- Đăng ký lịch duyệt văn kiện Đại hội trước khi diễn ra Đại hội ít nhất là 05 ngày.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn khối các cơ quan nhiệm kỳ 2019 - 2022, đề nghị các cơ sở đoàn nghiên túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT huyện uỷ;

- TT Tỉnh Đoàn Sơn La;

- Ban TCKT tỉnh đoàn;

- Ban Tổ chức, Dân vận Huyện uỷ;

- Các Chi đoàn khối cơ quan;

- Lưu: ĐTN.

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

Các tài liệu khác: