Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng số lượt xem 844710
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Hướng dẫn: Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Số hiệu văn bản: 29 - HD/ĐTN
Ngày ban hành: 4/7/2017
Lượt xem: 3030
Lượt tải về: 100
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Giới thiệu:

Thực hiện Hướng dẫn số 74 - HD/TĐTN-TG ngày 08/6/2017 của BTV Tỉnh đoàn Sơn La về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. BTV Huyện đoàn xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

  - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Triển khai thực hiện theo phương châm nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          2. Yêu cầu

          - Tiếp tục cụ thể hóa và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong đời sống hàng ngày và gắn với các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

          - Phát triển và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trong các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, hiệu quả bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

          - Mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội thực sự gương mẫu trong triển khai thực hiện.

          II. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

          1. Chuyên đề học tập giai đoạn 2017 - 2020

          - Tên chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  - Tài liệu học tập:

+ Sách học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

(02 tài liệu trên đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tự liên hệ để trang bị cho đơn vị, phục vụ việc học tập).

- Phương pháp học tập:

+ Đối với cán bộ Đoàn: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú, sinh động chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Đối với đoàn viên, thanh niên: Nghiên cứu tài liệu “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc ưu tiên xây dựng các nội dung trong tài liệu này thành bộ công cụ (biểu đồ hình ảnh, phim ngắn, phóng sự…) để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

+ Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới.

2. Chuyên đề học tập theo từng năm

2.1. Đối với cán bộ Đoàn

- Tên chuyên đề:

+ Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”.

+ Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”.

+ Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

- Tài liệu học tập:

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Hướng dẫn các cấp bộ đoàn học tập chuyên đề theo từng năm.

+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

- Thời gian học tập: Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm, trọng tâm vào dịp kỉ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc (7/5), Ngày sinh nhật Bác (19/5), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) hằng năm.

- Phương pháp học tập:

+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề theo từng năm, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ Đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

+ Cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị tập trung, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn để học tập, phổ biến, quán triệt chuyên đề theo từng năm.

2.2. Đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp

- Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn (mục 2.1 của Hướng dẫn này) và một số nội dung nâng cao phù hợp.

- Tài liệu học tập: Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

- Thời gian học tập: Học tập trung vào tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm (tổ chức trong Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp).

- Phương pháp học tập:

+ Các cấp bộ đoàn tổ chức học tập trung để phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề trên đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ.

+ Tiến hành đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, có kiểm tra, đánh giá.

2.3. Đối với đoàn viên, thanh niên

- Tên chuyên đề:

+ Năm 2017:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời”.

+ Năm 2018:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

+ Năm 2019:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

+ Năm 2020:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

- Tài liệu học tập:

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Tài liệu Hỏi - Đáp ngắn gọn các nội dung chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên dưới dạng biểu đồ hình ảnh, bảng biểu… để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

- Thời gian học tập: Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm, trọng tâm vào dịp kỉ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc (7/5), Ngày sinh nhật Bác (19/5), ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) hằng năm.

- Phương pháp học tập:

+ Cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị.

+ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

- Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tới cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Phối với với cơ quan báo, đài địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền về các hoạt động, mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc hướng dẫn thực hiện các chuyên đề, chỉ đạo nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên.

- Sưu tầm, biên soạn một số tài liệu ngắn, dễ hiểu phục vụ việc học tập chuyên đề trong các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên; đăng tải hình ảnh và các hoạt động, cách làm hay, mô hình tiêu biểu tại cơ sở trên trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

2. Cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng hướng dẫn và đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề của cả giai đoạn và chuyên đề từng năm.

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá và từng năm tại đơn vị theo các nội dung, yêu cầu trên và phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trao các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

- Tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo tại đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai việc thực hiện. 

- Thường xuyên thông tin, báo cáo công tác triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Huyện đoàn gắn với báo cáo tháng, quý, sơ kết, tổng kết năm. Báo cáo chuyên đề thực hiện hàng năm và gửi trước ngày 10/11 (qua Văn phòng cơ quan Huyện đoàn, Email: hdthuanchausla@gmail.com)

Trên đây là Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND - UBND huyện;

- Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn;

- Ban Tuyên giáo huyện ủy;

- Ban Dân vận huyện ủy;

- Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc;        

- Lưu: ĐTN.                  

 

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

 

 


 

Các tài liệu khác: