Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 819172
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Huyện đoàn Thuận Châu
Đăng lúc 29/10/2021 09:33:13
Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, ngay từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 99-KH/ĐTN ngày 30/3/2021 về việc giám sát, phản biện xã hội để tập trung thực hiện và đã mang lại những kết quả nhất định.

     Về công tác giám sát, BTV Huyện đoàn cùng với UBKT Huyện đoàn đã giám sát được 16 cuộc giám sát trực tiếp tại các cơ sở đoàn và các xã về công tác triển khai thực hiện các phong trào của đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác vốn vay. Giám sát việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa X trên địa bàn huyện tại các xã Nậm Lầu, Pá Lông.

    Đồng thời phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của huyện giám sát việc thực hiện Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của ban chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” tại xã É Tòng, Phổng Lập, Chiềng Ly..

Giám sát thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của ban chấp hành Trung ương Đảng tại xã É Tòng

Giám sát thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của ban chấp hành Trung ương Đảng tại xã Chiềng Ly

    Về công tác phản biện xã hội, BTV Huyện đoàn đã phối hợp tuyên truyền, vận động được 02 cuộc tại các bản có tình hình chuyển hóa địa bàn phức tạp do UBND huyện tổ chức; thành lập được 01 tổ tuyên truyền gồm 29 báo cáo viên, 01 CLB tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chọn cử được 03 đồng chí tham gia ban chỉ đạo 35 của huyện nhằm đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lục thù địch, các thông tin sai trái không đúng sự thật, từ đó định hướng đúng cho ĐVTN và nhân dân.

    Qua giám sát, phản biện xã hội tại các cơ sở Đoàn cho thấy: Việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có bước chuyển biến tích cực từng năm. Các cơ sở đoàn đã tích cực triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, Điều lệ Đoàn; Nghị quyết của Đoàn các cấp; việc thực hiện quy chế, lề lối làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ các cấp bộ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã từng bước được nâng cao./.

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng