Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 819286
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Yên Bái
Đăng lúc 20/10/2023 08:40:32

(TG) - Yên Bái luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao giao giải A cho các cá nhân đoạt giải.

NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC

 Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 26/6/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn đảng bộ tỉnh. Với quyết tâm lớn trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh, có thể nói, đến nay Yên Bái đã thu được một số kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử, truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh được quan tâm đẩy mạnh.

Công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, lý luận, trọng tâm là sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ năm 2019 đến tháng 2022, tỉnh Yên Bái đã tiến hành tổng kết, sơ kết trên 50 nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị trên các lĩnh vực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm phù hợp với điều kiện triển khai phòng, chống dịch COVID-19. Trường Chính trị tỉnh đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp quản lý, tổ chức 169 lớp, với 13.319 học viên. Các Trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã mở được tổng số 767 lớp với 75.160 học viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được coi trọng, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận xã hội được quan tâm sát sao, có chuyển biến tích cực; bảo đảm nắm bắt tình hình, định hướng kịp thời trước các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh. Công tác phối hợp các lực lượng trong nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vấn đề an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo; vấn đề môi trường được triển khai thực hiện kịp thời, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan báo chí, truyền thông từng bước phát huy vai trò, đạt kết quả quan trọng.

 Việc phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh kết quả phong trào thi đua yêu nước, nêu gương điển hình tiên tiến theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” tiếp tục được đẩy mạnh; việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đạt kết quả tích cực, được Trung ương đánh giá cao. Tỉnh chủ động xây dựng Tài liệu tuyên truyền về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng gắn với thực tiễn tỉnh Yên Bái” để cung cấp thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm nhiệm vụ đấu tranh, phản bác.

 Báo Yên Bái tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, tập trung đăng tải các nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, phản ánh sinh động tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, thông tin kịp thời về các hoạt động, sự kiện của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở. Tích cực triển khai tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thông qua các chuyên trang, chuyên mục. Từ năm 2019 đến 2022, đăng tải hơn 4.200 tin, bài, phóng sự, ảnh, thu hút đông đảo lượt người tiếp cận, tương tác.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tích cực tuyên truyền về kết quả, thành tựu, bước đột phá trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương trong tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kịp thời phản ánh gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước thông qua các chương trình thời sự, chuyên đề, chương trình văn nghệ. Tính từ năm 2019 đến 2022, phát sóng 61.605 tin, trên 26.000 bài, phóng sự và 10.367 thông điệp.

Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh vùng dân tộc; tham gia tích cực nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tham gia đấu tranh với thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Duy trì thực hiện 2 chuyên mục “An ninh Yên Bái” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 2 chuyên trang “An ninh trật tự” trên Báo Yên Bái, liên tục cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở ở địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách, quy định của địa phương; thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với phong trào “Dân vận khéo”; tuyên truyền nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đối tượng giáo dục quốc phòng; chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các các phong trào thi đua yêu nước; góp phần triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Tham gia công tác tuyên truyền, đưa thông tin tốt, hình ảnh đẹp của đất nước, của tỉnh lên mạng xã hội. Qua đó, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố khối đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp nắm bắt, xử lí các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

 Các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 Trên cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định, đồng thuận. Tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề, vụ việc gây bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, phản ánh và tham mưu các giải pháp xử lý kịp thời.

 Đặc biệt, trong năm 2021, 2022, căn cứ kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Kết quả tổng kết, trao giải, năm 2021, tỉnh Yên Bái có 60 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, xuất sắc đạt 1 giải tập thể xuất sắc, 3 giải cá nhân. Yên Bái được Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn là 1 trong 3 đơn vị tiêu biểu nhất của cả nước về cả số lượng và chất lượng bài viết tham gia. Năm 2022, tỉnh Yên Bái có hơn 700 bài gửi tham gia dự cuộc thi. Qua thẩm định, lựa chọn 262 bài gửi về tham dự vòng sơ khảo toàn quốc. Tổng kết, trao giải, tỉnh Yên Bái đạt 2 giải Khuyến khích.

 Công tác triển khai đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội kịp thời, hiệu quả

 Công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm. Bám sát tình hình trong nước, trong tỉnh, nhất là các sự kiện lớn, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động vào cuộc nhanh nhạy, hiệu quả trong công tác đấu tranh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đối với việc đấu tranh, xử lý các cá nhân, tổ chức, các tài khoản facebook có hoạt động đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật thuộc địa bàn quản lý, tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, tuỳ từng mức độ vi phạm, tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác quản lý báo chí, Internet, mạng xã hội được tỉnh Yên Bái thực hiện tương đối hiệu quả.

Hằng năm, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh xây dựng phương án, biện pháp quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí và nội dung thông tin về tỉnh Yên Bái trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã phối hợp lực lượng hiệu quả, kiểm soát tốt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật những đối tượng tung tin giả mạo, thất thiệt, gây hoang mang, khó khăn trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Công tác quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên theo Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư, đã phát hiện, nhắc nhở một số trường hợp cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm trong việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

 Công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp

 Hệ thống các kênh truyền thông của tỉnh đã tích cực đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video và bình luận có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hằng tháng, các trang đăng tải, chia sẻ trung bình khoảng trên 1.200 tin, bài. Lượng tiếp cận các bài viết của các trang thuộc hệ thống tương đối tốt.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thời gian tới, xác định việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp uỷ trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng cơ sở đối với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng hình thức phù hợp. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và kiểm tra, đôn đốc. Tham mưu làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, tài liệu và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu và kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và đôn đốc hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp huyện.

Ba là, chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, lưu truyền đơn thư nặc danh mang tính vu khống, xuyên tạc, kích động gây rối, gây hoang mang dư luận, mất lòng tin của nhân dân.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý những hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, hoạt động du lịch, xuất nhập cảnh, hội nhập quốc tế... để chống phá. Gắn việc đấu tranh với triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động. Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng Internet, mạng xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc.

Năm là, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí chủ động, tích cực khai thác thông tin tư liệu, viết tin, bài đấu tranh, phản bác, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các sự kiện và vấn đề dư luận quan tâm. Thông tin kịp thời về các hoạt động, sự kiện nổi bật của tỉnh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng; quan tâm giới thiệu các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Chú trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Sáu là, tăng cường đấu tran, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy mạnh hoạt động ở cả hai phương diện “xây” và “chống”. Tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gương người tốt việc tốt; nét đẹp quê hương, con người; bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái. Duy trì, tăng cường viết tin, bài nội dung bảo vệ nền tảng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các kênh truyền thông trên Internet, mạng xã hội của tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Với vị trí địa lý nối tiếp giữa trung du và miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên gần 6.887 km2; dân số trên 84 vạn người; có hơn 30 dân tộc, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57%. Tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 02 huyện vùng cao đặc biệt khó khăn (30a) là Trạm Tấu và Mù Cang Chải, 382 thôn đặc biệt khó khăn; 173 xã, phường, thị trấn, trong đó có 59 xã đặc biệt khó khăn; 1.356 thôn, bản, tổ dân phố. Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 498 tổ chức cơ sở đảng (308 đảng bộ, 190 chi bộ), 2.730 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 60.000 đảng viên.

Nguyễn Thị Thu Phương
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Các bài mới đăng